www.เหล็กเส้น.com

 

เซฟเบอร์ หรือ ไอดีไลน์เลยพี่ โทรผ่านไลน์ได้น่ะ ประหยัด

 

 

โทร.096-980-1562   ID:0969801562

 ช่วยกันประหยัด ประเทศไทยเราจะได้กลับมารุ่งเรือง 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 

 

 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ หนา 1.6มม.

โทร.สั่งเหล็กเส้น.com 096-980-1562 20/10/64.

ราคาเหล็กเสากล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 4"x4"x1.6มม.ยาว6เมตร ราคา1,153บาท
ราคาเหล็กเสากล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 3"x3"x1.6มม.ยาว6เมตร ราคา763บาท
ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 4"x2"x1.6มม.ยาว6เมตร ราคา 768บาท
ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 3"x1"1/2x1.6มม.ยาว6เมตร ราคา630บาท
ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 2"x1"x1.6มม.ยาว6เมตร ราคา387บาท

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ หนา 1.2มม.

โทร.สั่งเหล็กเส้น.com096-980-1562 20/10/64.10:32.

ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 4"x2"x1.2มม.ยาว6เมตร ราคา606บาท
ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 3"x1"1/2x1.2มม.ยาว6เมตร ราคา469บาท
ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 2"x1"x1.2มม.ยาว6เมตร ราคา295บาท
ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2x1.2มม.ยาว6เมตร ราคา295บาท
ราคาเหล็กกล่อง รุ่นกัลวาไนซ์ 2"x2"x1.2มม.ยาว6เมตร ราคา399บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small Thailand